Uit het nieuwe regeerakkoord spreekt het belang van cultuureducatie en de toegankelijkheid van cultuur voor iedereen. Dat is goed nieuws. Maar de waarde van kunst en cultuur reikt veel verder dan het aankomend kabinet nu in het regeerakkoord beschrijft. Cultuureducatie en –participatie kunnen bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Voor gefundeerd vertrouwen in de toekomst  is een bredere visie op kunst en cultuur noodzakelijk.

Toegankelijkheid cultuur
Toegankelijkheid van cultuur voor iedereen is een speerpunt van het toekomstig kabinet: het behoud van ons erfgoed en kennis daarover en de beschikbaarheid van een divers cultureel aanbod in de directe leefomgeving van iedereen. Dat vraagt een betere afstemming tussen Rijk, provincies en gemeenten. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is een voorbeeld van een goede samenwerking. Een dergelijke vorm van samenwerking verdient uitbreiding. Naar andere onderwijstypen en naar het werkterrein van cultuurparticipatie. Want alleen door goed samen te werken zorgen we ervoor dat overal in Nederland de toegang tot cultuur is gewaarborgd.

Cultuureducatie in het curriculum
Dat je niet vroeg genoeg met cultuureducatie kunt beginnen, klopt natuurlijk. Maar cultuureducatie heeft een veel bredere insteek dan ‘het kweken van interesse in kunst en cultuur’. Ontwikkeling van het creatief vermogen en de identiteit van leerlingen zijn minstens zo belangrijk voor de vorming van vaardige 21e eeuwse burgers. Wij leveren graag een actieve bijdrage aan de curriculumvernieuwing om samen met het onderwijs te zorgen voor een brede visie op cultuureducatie en een stevige plek in het curriculum.

Lokale en regionale inbedding
De afgelopen jaren heeft het Rijk stevig ingezet op het vergroten van het eigenaarschap van het onderwijs daar waar het gaat om cultuureducatie. Dat betekent: vanuit de visie van de school, de leerlingen en de culturele omgeving tot een passend cultuureducatie programma komen. Dit in samenwerking met veelal lokale en regionale cultuuraanbieders. Het wekt dan ook verbazing dat met het verplicht stellen van een bezoek aan het Rijksmuseum het nieuwe kabinet van die vrijheid afstapt. Bovendien doet dit voorstel geen recht aan al die plekken en organisaties in Nederland die ook nu al de kennismaking met de Nederlandse geschiedenis en identiteit vormgeven.

Sociaal domein
Opvallend afwezig in het regeerakkoord zijn de kansen die kunst en cultuur andere sectoren te bieden hebben dan alleen economie. Ook in het sociale domein en op het gebied van preventie kunnen kunst en cultuur veel betekenen. De cultuursector moet dan ook zeker, net als de sport, aanhaken bij het preventieakkoord.
Ook opvallend is de inzet van het Rijk op de versteviging van de (vrijwillige) sportsector in een sportakkoord. Een heel mooie ambitie. De geschetste problemen rondom vrijwilligers en financiën, zijn in het culturele verenigingsleven ook aanwezig. Wij zien daar een aanknopingspunt voor het verenigingsleven om in gesprek te gaan over een vergelijkbaar cultuurakkoord.

Kunst en cultuur bieden volop mogelijkheden en kansen voor de toekomst. Voor gefundeerd vertrouwen is het aan het toekomstig kabinet om deze kansen met cultuur- én andere sectoren te benutten, en volop gebruik te maken van de kracht van cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Bron: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)