Er is onduidelijkheid ontstaan over de versoepelingen van de coronamaatregelen voor amateurmuziekverenigingen. De Rijksoverheid publiceerde dinsdagavond een aantal versoepelingen, waardoor bijvoorbeeld marchingbands weer mochten gaan repeteren in groepen van dertig, mits op 1,5 meter afstand. Er was echter sprake van tegenstrijdige informatie. De KNMO trok namens de amateurmuzieksector aan de bel. Het ministerie heeft op het avies van het RIVM besloten dat er op dit moment geen sprake is van een versoepeling van de maatregelen voor zangkoren en blaasensembles. Dat advies is van toepassing zolang er nog geen duidelijkheid is over het besmettingsgevaar van corona door blaasensembles. De KNMO zet zich ervoor in dat repetities zo snel als mogelijk op een verantwoorde wijze weer kunnen beginnen. In samenwerking met de RIVM en de overheden wordt er gewerkt aan die duidelijkheid, samen met andere partners in de culturele sector.

Dat valt te lezen in een uitgebreide brief die de KNMO woensdagavond heeft verspreid. Daarin valt te lezen dat musici straks met maximaal dertig personen mogen repeteren, maar dat dit dus niet geldt voor blaasensembles.

Wat mag wel?
Individueel muziekonderwijs – onder voorwaarden – is wel toegestaan. Kinderen tot en met 12 mogen samen repeteren. Kinderen tussen de 12 en 18 jaar mogen ook samenspelen en -lopen, mits op 1,5 meter afstand. Ook zijn er mogelijkheden om toch een Algemene Ledenvergadering te organiseren.

Muziekverenigingen kunnen nu met de gemeente en/of de Veiligheidsregio in overleg gaan om te kijken wat wél mogelijk is. Binnen repeteren voor blazers mag niet met dit advies, maar er wordt nu uitgezocht of buiten repeteren – op afstand – wel mogelijk is. Er is daar nog geen duidelijk antwoord op. Volgens de KNMO is het wel mogelijk om buiten exercitielessen op te starten, wederom op afstand (1,5 meter).

De hele brief van de KNMO is hieronder te lezen. De redactie van Korpsmuziek staat in nauw contact met de KNMO, zodat we de communicatie niet nog meer verwarrend maken dan dat die in de afgelopen 24 uur is geweest.

======================================

Brief aan de leden van de KNMO en Koornetwerk Nederland

Het streven van de KNMO en Koornetwerk is er steeds op gericht om op een veilige en verantwoorde manier zo snel mogelijk weer samen muziek te maken. Aansluitend op de persconferentie is in de (online) communicatie van uit de Rijksoverheid, het ministerie van OCW en de RIVM wederom grote onduidelijkheid ontstaan door tegenstrijdige berichtgeving. Er is gisteravond meteen contact geweest met de overheden om dit te herstellen met als resultaat dat er deze ochtend spoedoverleg is geweest tussen het ministerie van OCW, het RIVM, Koornetwerk Nederland, de KNMO en de onderzoekers van Virmus.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de risico’s van verspreiding van het virus bij zangers en blazers, zie ook de website (virmus.nl). Dit onderzoek is een samenwerking tussen de professionele koren en orkesten, conservatoria en de amateursector. Uiteraard zijn we bekend met alle reeds bestaande (inter)nationale onderzoeken en publicaties. Echter vanwege het feit dat het hier in vrijwel alle gevallen om deelonderzoeken gaat is een breder onderzoek om de risico’s te kunnen identificeren noodzakelijk.

Op basis van het advies van het RIVM heeft het ministerie de tegenstrijdige berichtgeving aangepast en geeft nu aan dat er nog geen versoepeling van de maatregelen aan de orde is voor zangkoren en blaasensembles tot het moment dat er meer duidelijkheid is over het besmettingsgevaar. Het RIVM en virmus.nl werken op dit moment samen om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Hoewel we niet weten wanneer, verwachten we dat we met elkaar goede mogelijkheden zullen vinden om veilig en samen te musiceren en de ideeën die hierover bestaan kunnen gaan toepassen.

KNMO en Koornetwerk Nederland blijven zich hier onverminderd voor inzetten. De huidige tekst op de website van de rijksoverheid wordt z.s.m. aangepast. Onderstaande tekst
hebben wij vanmiddag van het ministerie van OCW ontvangen.

Culturele instellingen
Vanaf 1 juni 12:00 uur weer open.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
• Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar,
• Locatie neemt hygiënemaatregelen en werkt op basis van reservering en een checkgesprek.

Musea, presentatie-instellingen en monumenten met publieksfunctie:
• maximum aantal bezoekers afhankelijk van beschikbare oppervlakte per gebouw.
• bezoekers moeten vooraf reserveren;

Muziekscholen en centra voor de kunsten:
• maximaal 30 personen per gebouw

Overige culturele instellingen, waaronder theaters, bioscopen, filmtheaters, concertzalen, podia en schouwburgen:
• maximaal 30 bezoekers (zitplaatsen) per ruimte;
• bezoekers moeten vooraf reserveren;
• een zichtbaar gescheiden podium geldt als afzonderlijke ruimte.

Professionele dansers, acteurs, musici (uitzondering: zangers die met anderen optreden en blaasensembles) en artiesten:
• repeteren toegestaan met maximaal 30 personen.
Voor zangkoren en blaasensembles geldt vooralsnog geen versoepeling (hier is nader
onderzoek naar besmettingsrisico nodig).

We snappen dat de formulering (wederom) vragen oproept. We hebben er alle begrip voor dat de onduidelijkheid in de communicatie, veroorzaakt door de rijksoverheid zelf, de bescheiden hoop op het hervatten van de activiteiten met zangkoren en blaasensembles de kop indrukt. We snappen ook dat vanwege de grote behoefte om weer samen muziek te maken bv. in combinatie met het ruime begrip blaasensemble verenigingen mogelijkheden gaan zoeken om binnen de grenzen van dit begrip activiteiten te hervatten. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de vereniging maar maak altijd
gebruik van het gepubliceerde protocol en zorg dat mogelijke risico’s beperkt worden.
Uiteindelijk zijn het de gemeenten/veiligheidsregio’s die – op basis van de lokale verordeningen – besluiten wat lokaal wel of niet mag. Ook hier is ons dringende advies dus om nauw contact te onderhouden met uw gemeente.

Wat mag er inmiddels wel?
Individueel muziekonderwijs onder voorwaarden. Voor de voorwaarden verwijzen we naar https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-
pandemie/branchespecifiek/protocol waar meer informatie te vinden is over de voorwaarden en richtlijnen voor individueel muziekonderwijs.

Bijeenkomsten zoals een algemene ledenvergadering
Een van de genoemde uitzonderingen op het verbod van samenkomsten zijn samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Deze mogen doorgaan met maximaal 100 personen als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Bepaalde noodzakelijke bijeenkomsten zijn in specifieke gevallen toegestaan. Dit betreft bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering. De repetitie van amateurverenigingen valt hier niet onder. Het feit blijft dat het niet aan te bevelen is om op onverantwoorde wijze bijeenkomsten te organiseren. Maak in alle gevallen gebruik van de handreikingen die te vinden zijn in de uitwerking van de protocollen. Ook hier adviseren wij nadrukkelijk om vooraf contact op te nemen met de gemeente.

Wat is toegestaan vanaf 1 juni bij buitenactiviteiten?
Jongeren tot en met 18 jaar (vanaf 11 mei 2020)
– Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
– Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten en activiteiten volgen, maar dan met 1,5 meter afstand van elkaar.

In de brief van Minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer van 6 mei is bekend gemaakt dat het samen buiten sporten voor jongeren ook betrekking heeft op de activiteiten van o.a. scouting en culturele verenigingen. Hiermee werd formeel gehoor gegeven aan de oproep van o.a. de KNMO en Koornetwerk Nederland om buitenactiviteiten niet te beperken tot enkel sport.

Volwassenen ouder dan 18 jaar (advies 11 mei 2020)
– Iedereen mag buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen, mits er 1,5 meter afstand
wordt gehouden.
Groepen (advies 19 mei 2020, ingangsmoment 1 juni 2020)
– Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

Gezien de ruime formulering van de versoepeling (bewegen en activiteiten volgen) en de
bekendmaking op 19 mei dat groepen mensen buiten mogen verblijven met inachtneming van de 1,5m afstand adviseren wij verenigingen om met de gemeente in overleg te gaan welke mogelijkheden en voorwaarden er zijn om de activiteiten voor volwassenen te hervatten. Echter, zoals hiervoor aangegeven is er nog geen versoepeling van de maatregelen voor zangkoren en blaasensembles. Uiteraard hebben we direct navraag gedaan bij het ministerie van OCW of dit ook betrekking heeft op de buitenactiviteiten van culturele verenigingen waarbij we kenbaar hebben gemaakt dat we ervan uitgaat dat buitenactiviteiten wel toegestaan zijn. Er is op dit moment nog geen duidelijk antwoord gegeven, we zullen moeten wachten op de noodverordening die op dit moment wordt aangepast om de maatregelen/versoepelingen vast te leggen. Orkesten actief in de mars- en showsector mogen uiteraard wel buitenactiviteiten hervatten op het gebied van exercitie.

Afwijkingen in de maatregelen en versoepelingen
In alle gevallen waarbij een vereniging activiteiten gaat hervatten, adviseren we vooraf in overleg te treden met de gemeente en kenbaar te maken welke maatregelen zijn genomen om op een verantwoorde wijze, met beperking van (gezondheids)risico’s te starten. Bij het ontwikkelen van maatregelen c.q. een protocol kunnen de richtlijnen die gepubliceerd zijn als leidraad dienen.

In de praktijk zien we dat gemeenten en veiligheidsregio’s op een verschillende manier uitvoering geven aan de maatregelen. Uiteraard is het lastig uit te leggen wanneer je als vereniging voor een bepaalde activiteit geen toestemming krijgt van de gemeente terwijl de vereniging in de buurgemeente wel toestemming krijgt voor een vergelijkbare activiteit. Dat er afwijkingen zijn in de aanpak in verschillende delen van Nederland (Noord/Zuid) kan echter nog verklaard worden en lijkt ook niet onlogisch. Uiteraard hebben we er net zoals andere partijen op aangedrongen om te vermijden dat verenigingen in een regio anders behandeld worden onder vrijwel gelijke omstandigheden.

Ook bereiken ons signalen dat gemeenten traag of niet reageren op verzoeken van verenigingen om in overleg te treden. We hebben bij de minister van OCW aangedrongen op een regierol van de rijksoverheid richting gemeenten. We verwachten dat de rijksoverheid het maximale doet om gemeenten proactief te laten handelen richting verenigingen en hulp te bieden waar nodig. Inmiddels heeft de minister aangegeven op korte termijn in overleg te gaan met de KNMO en Koornetwerk Nederland om te bepalen hoe hier invulling aan kan worden gegeven. We zullen ook de komende periode aandacht blijven vragen bij de diverse overheden en bevoegde instanties om uitvoering van beleid zo eenduidig mogelijk uit te voeren.

Bart van Meijl – Voorzitter KNMO
Daphne Wassink – Voorzitter Koornetwerk Nederland